Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011


Δεν φτάνει που έλεγαν ψέματα, έκαναν και μομφές για το Δημαρχείο...

Γιά όσους δεν μας πίστευαν ήταν ένα σοκ οι αποκαλύψεις για το Δημαρχείο (κλικ στο τοπικό ιστολόγιο)

Ενεργοί πολίτες για την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.


Αιτήσεις συμμετοχής στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης υπέβαλαν σήμερα το πρωί οι Γιώργος Αρβανίτης και Π. Φωτεινόπουλος, ενώ δεν αποκλείεται ως το απόγευμα που συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο να υποβάλουν αιτήσεις και άλλα μέλη της κίνησης.
Για την όλη διαδικασία συγκρότησης θα ενημερώσουμε με μεταγενέστερη ανάρτηση τις επόμενες μέρες.

Θέμα: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

 Παρέμβαση της Μερόπης Κατσάνου για τον κανονισμό λειτουργίας. 
Προς
Τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μερεντίτη
Κύριε πρόεδρε,
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, όπως και ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη, αποτελούν κατά τη γνώμη μας θετικές και σημαντικής αξίας καινοτομίες του «Καλλικράτη». Είναι ευκαιρίες για βάθεμα της δημοκρατίας μέσα από τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης και για αυτό ευχόμαστε και θα επιδιώξουμε οι προσφερόμενες δυνατότητες να εξαντληθούν.
Αυτόν το σκοπό έχουν οι επισημάνσεις μας.
Ελπίζουμε και η Δημοτική Αρχή να μην κινηθεί πίσω από το θεσμικό πλαίσιο, αλλά μπροστά, να ανταποκριθεί θετικά, ώστε να μην ακυρώνονται στην πράξη οι δυνατότητες συμμετοχής και κοινωνικού ελέγχου.

Σημείωμα για τον κανονισμό λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
( ο κανονισμός είναι αναρτημένος εδώ)
Στο άρθρο 3 η παράγραφος 4 απαλείφεται ως περιττή επανάληψη
Στο ίδιο άρθρο η παράγραφος 5 τροποποιείται:
«Η επιτροπή διαβούλευσης μια φορά ετησίως πραγματοποιεί απολογιστική συνεδρίαση. Στον απολογισμό εξετάζεται η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας και διατυπώνεται συμπέρασμα για τον βαθμό υιοθέτησης της εισηγήσεών της από τη Δημοτική Αρχή».
  Στο άρθρο 6
«Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης επικουρεί το Δήμο...»
(αλλαγή)
«Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνει άποψη και επικουρεί το Δήμο ...»
Στο άρθρο 7
(να) Προβλέπεται η συμμετοχική εκπροσώπηση στην συγκέντρωση - συστηματοποίηση και τελική διατύπωση των συμπερασμάτων της επιτροπής και η πρόσβαση στις διαδικασίες ηλεκτρονικής δημοσίευσης των απόψεων και της τελικής παρουσίασης.
Στο άρθρο 11
(α) Ο τίτλος (αλλαγή)
«Δημοσιοποίηση πληροφοριών με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα»
(β)
Κατάργηση των παραγράφων 1 και 2,
(προσθήκη-αντικατάσταση)
«Για ζητήματα που αφορούν προστασία προσωπικών δεδομένων, επαγγελματικού απορρήτου ή ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου ή ευρύτερου συμφέροντος, εφόσον τεθούν στην επιτροπή δύναται να αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 για  την προσωρινή ή οριστική αποφυγή δημοσιοποίησης εμπιστευτικών στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση της μέσω των διαδικασιών διαβούλευσης».

Διεξοδικότερα, επί της ουσίας, επιφυλάσσομαι για αναλυτικότερη τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
25-02-2011
Με εκτίμηση
Μερόπη Κατσάνου Κουτσοδόντη


Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Άρθρο 76
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους
συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία
των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την
εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με
συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής
διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να
συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η
δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής
κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης,
συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα
(50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων
φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους
εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους.
Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει
ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση
και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των
τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών
παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.
2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα
προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα
του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε
αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και
διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων
αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού
χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ._.Κ.. Η
διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη
ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της
ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής
διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
3. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του
προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του
προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε
τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η πρόσκληση
κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη
συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την
ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε
περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη
εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η
γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις
υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης
διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται
όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.
4. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος
ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων
και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο
αρμόδιο όργανο του δήμου.
 ΣΧΕΤ ΛΙΝΚ στον προτεινόμενο κανονισμό λειτουργίας

Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

Ηλεκτρονικό ερώτημα από τοπικό ιστολόγιο στον κύριο Δήμαρχο.

Ελεύθερο ίντερνετ, μας ετελείωσε...

Πόσες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μοιράστηκαν και -σε ποιες ακριβώς εταιρείες- για αυτό το κουτσό πράγμα -που λειτούργησε λίγους μήνες μόνο- και πού βρίσκονται πεταμένες οι όμορφες κεραίες του δωρεάν ασυρμάτου ίντερνετ;
Πόσες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ των πολιτών ξοδεύτηκαν για να ενημερωθεί η πόλη ότι "θα μπαίνει στο ίντερνετ δωρεάν και ελεύθερα"; και γιατί δεν ξοδεύετε το 5% από αυτά για να την ενημερώσετε για την τραγική κατάληξη του προγράμματος;
 
Το ερώτημα και οι παραπομπές στο tenekedoupoli
 
Σημείωση: Το θέμα έχει ήδη θέσει η κ. Κατσάνου στο χτεσινό δημοτικό συμβούλιο και ο κύριος Δήμαρχος ανέφερε ότι στην επόμενη συνεδρίαση θα είναι σε θέση να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο.


όλα μπλέhttp://aegaleo-mountain.blogspot.com/

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -επιστολή-


Προαύλιο 7ου νηπιαγωγείου Κορυδαλλού (η πλήρης αφασία).

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Σε μεγάλη περιπέτεια μπήκε η πόλη μας.

Δραματικές λεπτομέρειες από την
διαταγή πληρωμής/ 796.195,23 ευρώ, της"Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ ΑΤΕ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΣ ΑΤΕ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ"
παρουσίασε πριν από λίγες ώρες το tenekedoupoli

 
Όλα τα αναφερόμενα απλήρωτα τιμολόγια ξεκινούν από τον Απρίλιο του 2010  και έχουν ενταλματοποιηθεί. Είναι η πρώτη φορά που έρχονται στη δημοσιότητα απόλυτα στοιχεία που αποκαλύπτουν ότι η Δημοτική Αρχή επί ένα χρόνο σχεδόν μας λέει ψέμματα.
Το ιστολόγιο http://kolokouro.blogspot.com είναι η πηγή δημοσίοποίησης των αναλυτικών  αυτών στοιχείων. Δείτε με κλικ εδώ πως παρουσιάζει την κατάσταση 

 Θα ακολουθήσει ανακοίνωση στο http://16xronipoli.blogspot.com/ 

Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

Αντί για Δημαρχείο ΧΩΜΑΤΕΡΗ στον Κορυδαλλό!!!
korydallos.blogspot

Ηλίας Κρούπης

Ηλίας Κρούπης
βιογραφικό

Προκόπης Φωτεινόπουλος

Προκόπης Φωτεινόπουλος
βιογραφικό

Νίκος Δουλάμης

Νίκος Δουλάμης
βιογραφικό

Παναγιώτης Αντωνόπουλος

Παναγιώτης Αντωνόπουλος
βιογραφικό

Βασίλης Χαλδαιάκηε

Βασίλης Χαλδαιάκηε
βιογραφικό

Γιώργος Αρβανίτης

Γιώργος Αρβανίτης
βιογραφικό

ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
βιογραφικο

Γιώργος Πασσάς

Γιώργος Πασσάς
βιογραφικό

Παναγιώτης Τουρλάκης

Παναγιώτης Τουρλάκης
βιογραφικό